Monen mielestä jo varsin kulunut sanonta “suunnittelu on kaiken A ja O” pätee edelleen monilla eri aloilla. Oli kyseessä sitten tapahtumasuunnittelu, rakennussuunnittelu tai ohjelmistosuunnittelu, on projektin rakentamiseen vaikea hypätä, jos pohjaa työlle ei ole tehty kunnolla. Moni koodaaja ryhtyy mieluusti suoraan työhön, jolloin ohjelmistosuunnittelun rooli jää usein hyvin vähäiseksi, ellei jopa olemattomaksi. Ohjelmistosuunnittelu ei ole edellytys onnistuneelle ohjelmistokehitykselle, mutta sen ymmärtäminen ja hyödyntäminen voivat auttaa suuresti.

Ohjelmistosuunnittelulla tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkea suunnittelua, arviointia, käsitteellistämistä ja muiden ohjelmointiin liittyvien tekniikoiden hahmottamista ja valmistelua ennen itse ohjelmointia. Ohjelmistosuunnitteluun kuuluu usein myös ongelmanratkaisua ja toimivien ohjelmistoratkaisujen suunnittelua. Kyseisessä prosessissa ohjelmistosuunnittelija määrittelee ja jakaa ohjelmistoratkaisut yhteen tai useampaan ongelmaryhmään ohjelmiston monimutkaisuudesta riippuen. Mikä tekee sitten ohjelmistosuunnittelusta tärkeää? Ja miten sen avulla ohjelmistokehitystä ja sen komponentteja voidaan parantaa?

1. Ohjelmiston ylläpitäminen helpottuu

Taidokas ohjelmistosuunnittelu voi parhaassa tapauksessa helpottaa huomattavasti valmiin ohjelmiston ylläpidossa. Kun ohjelmiston suunnitteluun panostetaan enemmän, on mahdollisten ongelmakohtien korjaaminen ja niiden ennakoiminen ja välttäminen tehokkaampaa. Ohjelmistosuunnittelu auttaa eliminoimaan mahdollisia turhia komponentteja ja yhteyksiä, joiden olemassaololla ei merkitystä ohjelmiston toimintojen kannalta. Mitä enemmän komponentteja ja toimintoja ohjelmisto sisältää, olivat ne sitten turhia tai tarpeellisia, sitä enemmän itse ohjelmiston ylläpito, testaus ja kehittäminen monimutkaistuvat.

2. Ohjelmiston muokattavuus parantuu

Modulaarisessa ohjelmoinnissa ohjelma jaetaan pienempiin komponentteihin, joita kutsutaan moduuleiksi. Yleensä komponentit jaetaan yleensä 5-10 moduuliin, joista tehdään mahdollisimman yksinkertaisia ja lyhyitä, jolloin varsinkin pitkän ja vaikealukuisen koodin lukeminen ja ymmärtäminen helpottuu. Tämä taas johtaa siihen, että ohjelmasta tulee huomattavasti helpompi testata ja muokata. Modulaarinen ohjelmointi toimii erinomaisesti kahden tai useamman koodaajan parissa, jolloin eri moduuleita on helpompi jakaa tiimin jäsenten kesken ja jopa kierrättää uusissa samankaltaisissa projekteissa.

3. Ohjelmiston siirrettävyys helpottuu

Ohjelmistosuunnittelu voi helpottaa ohjelmistossa käytettävien eri moduulien siirtämistä ja käyttämistä myös muilla alustoilla. Ohjelmiston siirrettävyys ja toimivuus useilla eri alustoilla laskee suunnittelussa ja kehittelyssä syntyviä tuotantokuluja ja samalla vähentää myös työtaakkaa.

4. Ohjelmiston käytettävyys kasvaa

Käytettävyydellä viitataan valmistetun esineen, palvelun tai ympäristön (tässä tapauksessa ohjelmiston) helppokäyttöisyyteen tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Hyvin suunnitellun ja toteutetun ohjelmiston tarkoituksena ei ole palvella sen kehittäjää vaan aina sen käyttäjää eli asiakasta ja yksi ohjelmistosuunnittelun tärkeimmistä metodeista onkin käyttäjäkeskeinen suunnittelumenetelmä. Oikeaoppisessa ohjelmistosuunnittelussa voidaan vaikuttaa pitkälti ohjelmiston opittavuuteen eli siihen, miten nopeasti käyttäjä oppii laitteen toimintalogiikan sekä muistettavuuteen eli siihen, miten helppoa laitteen käytön palauttaminen mieleen on. Lisäksi virheiden määrä tai sen vähyys vaikuttaa ohjelmiston käytettävyyteen. Mitä tehokkaammin ohjelmistosuunnittelulla virheiden määrää on saatu vähennettyä, sitä käyttäjäystävällisempi ohjelmisto on.

5. Ohjelmiston kehityksen seuranta helpottuu

Vaikka ohjelmistosuunnittelu olisikin onnistunut kaikilla edellä mainituilla tavoilla, mikäli sen toiminnot eivät vastaa tai toteuta asiakkaan tai toimeksiantajan pyyntöjä ja ohjeistusta, voi koko työstä tulla loppujen lopuksi käyttökelvoton. Ohjelmistosuunnittelun avulla projektia seurataan useilla eri tasoilla ja varmistetaan näin ollen, että ohjelmisto todellakin vastaa sille asetettuihin vaatimuksiin.

6. Ohjelmiston suorituskyky kasvaa

Oikeanlaisella ohjelmistosuunnittelulla voidaan kasvattaa myös itse ohjelmiston suorituskykyä. Ohjelmistosuunnittelun avulla voidaan määritellä muun muassa miten järjestelmä toimii sisäisesti ja miten tehokkaasti se osaa käyttää annettuja resursseja esimerkiksi tietokonesovellusten vuorovaikutuksessa, tietokantayhteyksissä ja muissa ohjelmiston suorituskykyyn vaikuttavissa toiminnoissa.

Kuten yllä tulee ilmi, järkevällä ohjelmistosuunnittelulla ohjelmiston ylläpitoa, muokattavuutta, siirrettävyyttä, kehitystä ja suorituskykyä voidaan parantaa huomattavasti. Kohtuullinen ohjelmistosuunnittelu siis kannattaa, vaikka sen jokaista yksityiskohtaa ja silmukkaa ei tarvitse eikä voi hioa ja suunnitella erikseen. Ylisuorittaminen vain johtaa kaaokseen, eikä tule tuomaan ohjelmistolle lainkaan lisäarvoa!